I en serie tidligere artikler om Lederskap på medium.com, er kjernen 5 sentrale prinsipper for bedre lederskap. Serien har jeg tidligere også presentert på LinkedIn.

Påstand: Skal du lykkes som leder må du møte de ansattes forventninger!

Fokus i denne artikkelen er forventninger til lederen og hva disse forventningene kan bety for deg som ønsker å utøve god ledelse.

Ledelse er til vanlig definert som en gjensidig prosess mellom dem som velger å lede og de som velger å bli ledet. I min serie om Lederskap har jeg valgt å skille Ledelse og Lederskap. Lederskap har jeg definert som «de veivalg og verdivalg som lederen har som fundament for å utøve ledelse».

De 5 prinsipper eller utfordringer, som jeg har drøfte i tidligere artikler viser kun deler av lederens portrett. Skal portrettet bli komplett så må medarbeideren oppleve at lederen tar hensyn til hans og hennes interesser. For å styrke forståelsen om hva lederskap er må vi også se på medarbeidernes syn på og forventninger til lederskapet.

Fire sentrale kjennetegn
En stor undersøkelse, med om lag 20.000 informanter på 4 kontinenter utført av Jim Kouzes og Barry Posner rundt 1990, fant fram til 20 karaktertrekk som de ansatte satte høyest hos leder, og som gjorde dem villige til å følge lederen i tykt og tynt. Jeg har valgt å drøfte de 4 mest sentrale karaktertrekkene av de 20 oppgitte.

Min hypotese er at disse funnene også har relevans i dag (i 2018)

De fleste ansatte er, i følge dette, villige til å følge lederen i tykt og tynt ut fra følgende 4 karaktertrekk:

1 Troverdig

2 Fremtidsrettet

3 Inspirerende

4 Kompetent

Hvilke følger har så dette for lederen:

 1. Lederen er troverdig:
  Skal vi følge lederen må lederen være verdig vår tillit; vi må være trygge på hennes/hans integritet. Det er kanskje et tankekors at nær 9 av 10 av informanter i undersøkelsen vil at deres ledere fremfor alt skal være troverdige. (Det burde være selvsagt).

Kan det være at for mange medarbeidere opplever at lederne har doble eller skjulte motiver/agendaer?

Lederens oppfølging i adferd og handlinger avgjør — ikke utsagn og ord.
De fleste venter til lederen viser i handling, før de gjør seg opp en mening. Vi søker etter samsvar mellom ord og handling. Finner vi ikke det så tror vi på kroppsspråk og adferd.

Kroppsspråket representerer opp mot 80% av dine kommunikative signaler. Forsvarer du altså bestemte verdier, men handler i strid med disse oppnår du ingen tillit.

Legger du til rette for relativt rigide kontrollrutiner er det vanskelig å bli trodd
— hvis du samtidig hevder at du stoler på folk.

Troverdighet er forbundet med verdier og etikk og vi har tillit til mennesker som bekjentgjør sine verdier og prinsipper — og står fast på dem. Det gir forutsigbarhet og trygghet og lederen troverdighet.

 1. Lederen er fremtidsorientert:
  En visjon er det magnetiske nord som gjør det mulig å stake ut kursen.

3 av 4 av informantene valgte evnen til å se fremover som en viktig egenskap hos lederen.

Vi er opptatt av å ha fått en retning å bevege oss etter og som er hensiktsmessig for bedriftens fremtid. Evnen til å forestille seg fremtiden, enten vi kaller dette visjon, en drøm, et kall, et mål eller et personlig program — lederen må vite hvor han vil om han skal ha noe håp om å få andre med seg på reisen.

Det er for øvrig stort samsvar her mellom lederes oppfatning og ansattes oppfatning: Når ledere ble spurt om hvilke egenskaper en god leder først og fremst bør ha, så svarte de: en lederstil preget av troverdighet og integritet — og en lederstil preget av en langsiktig visjon og en klar kurs for virksomheten”.

Å være fremtidsorientert betyr mao ikke å ha magiske evner eller se i en krystallkule: Det er mer jordnært enn som så — det betyr ganske enkelt at lederen setter retningen og de mål som avdelingen, bedriften, konsernet, organisasjonen er villige til å arbeide mot.

 1. Lederen er inspirerende:
  Vi venter at ledere skal drive oss frem med ros og oppmuntring. Lederen skal være begeistret, energisk og positiv med hensyn til fremtiden. Det er ikke nok at lederen har en drøm eller visjon, lederen må kunne formidle denne slik at vi blir villige til å jobbe hardt for å realisere den. Når ledere gir liv til de ansattes drømmer og håp er det lettere å få deres støtte.

Selv om en leders glød og energi ikke kan forandre de ansattes arbeidssituasjon noe særlig, er de ingen tvil om at lederens positive holdning vil bidra til å gjøre arbeidet deres mer meningsfullt.

 1. Lederen er kompetent
  Vi må tro at lederen er i stand til å lede oss mot målet før vi vil være villige til å jobbe hans mål. Vi må tro at lederen er dyktig og effektiv. Tror vi på hans evner til å lede vil vi slutte opp om hans visjon..

Kravet til lederkompetanse vil variere avhengig av ledernivå og kontrollspenn

Verdiskapende kompetanse
Skal lederen føre en virksomhet gjennom forandringer og beslutninger som påvirker alle — bør han kjenne bransjen og driften ut og inn — han må skape en eller annen form for verdi.

Det er en trend at ledere må ha større teknisk — operativ kompetanse i dag — enn tidligere. Du behøver ikke være dataingeniør som leder i en høyteknologivirksomhet, men du bør minst forstå de forretningsmessige konsekvenser ny datateknologi har for bedriften.

staff, team, shaking hands

Selv om lederen i en tjenesteytende virksomhet ikke har kundekontakt, må han allikevel ha svært høy kompetanse som kunderådgiver. Vi kan kalle denne kompetansen for verdiskapende kompetanse.

Undersøkelsen antyder m.a.o. en markert retning og svarene er interessante og bør ha noen konsekvenser for hva virksomheter ser etter når de velger sine nye ledere også i 2018.

De 5 prinsippene for Lederskap; evnen til å utfordre, inspirere, gjøre andre i stand til å handle, gå foran med et godt eksempel og oppmuntre hjertet, må gjenspeiles i praksis for å bli betraktet som dyktig.

Du kan gjerne lagre artikkelen
Reflekter gjerne noen minutter og noter gjerne dine refleksjoner eller kommentarer

Håper du kan tenke deg å dele tanker og kommentarer, eller stille spørsmål
Deler du med ditt nettverk gir det andre anledning til å reflektere over eget lederskap.

Var dette nyttig for deg og du ønsker mer stoff om ledelse, så må du gjerne antyde retning eller tema.