Om dokumentasjon og systematisk oppfølging av HMS i din virksomhet.  (Versjon 4.oktober 2018)

Arbeidsmiljøet er et klart lederansvar

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften) trådte i kraft 1. januar 1997 og er sist revidert 20.juli 2018.

Den gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for en virksomhet, uansett størrelse, plikter å sørge for systematisk oppfølging av gjeldende krav fastsatt i arbeidsmiljøloven, forurensningsloven, brann- og eksplosjonslovgivningen og lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

Internkontrollforskriften krever at eksisterende rutiner for helse, miljø og sikkerhet kartlegges og at feil og mangler avdekkes, at det lages handlingsplaner for gjennomføring av tiltak og at denne følges opp.  Forskriften stiller omfattende krav til skriftlig dokumentasjon av internkontrollarbeidet og virksomheten skal kartlegges jevnlig.

Ansvaret for internkontrollen vil alltid påligge daglig leder, men ansvaret for den praktiske gjennomføringen kan delegeres til andre.

Vårt opplegg gir deg 2 alternativer:

Alternativ 1

Vi utfører oppgaven med periodisk fysisk gjennomgang av avtalte momenter innen IK/HMS  i din bedrift:

  • tilpasser dokumentasjonen og lage en IK/HMS-perm
  • følge opp med gjennomgang 2 ganger årlig at HMS-arbeidet blir etterlevd
  • følge opp den interne informasjon/rapportering av HMS-systemet.
  • sørge for nødvendig vedlikehold og oppdatering av systemet
  • foreta nødvendige systemrevisjoner

Du skal være trygg på at arbeidet gjennomføres på en måte som tilfredsstiller kontrollmyndighetenes krav.
HMS-permen oppbevares tilgjengelig i din virksomhet. Pris fra 5.000,- / år.

Alternativ 2

Du gjennomføre kartleggingen selv.

  • Du tilbys å  kjøpe en tilpasset Internkontroll/HMS-perm i papirversjon for dokumentasjon av HMS arbeidet
  • Du kan avtale eller bestille nødvendig vedlikehold og oppdateringer fra oss

Send en e-post til per@stabstrategi.no for mer informasjon og et uforpliktende tilbud.

Jeg har skjemaer for kartlegging av status arbeidsmiljø. Pris fra 9.000,-.

Ønsker du å melde deg på tilbud og nyheter fra Stabstrategi: http://eepurl.com/dyew95