DITT LEDERSKAP OG 4 SENTRALE FORVENTNINGER
FRA ANSATTE OG FORVENTNINGENES BETYDNING

…… please!

Skal du lykkes som leder må du møte de ansattes forventninger!

Ledelse er til vanlig definert som en gjensidig prosess mellom de som velger å lede og de som velger å bli ledet. I en serie om Lederskap har jeg valgt å skille Ledelse og Lederskap. Lederskap har jeg definert som «de veivalg og verdivalg som lederen har som fundament for å utøve ledelse. Har du knagger du kan henge ny kunnskap og erfaring på er det nesten ikke grenser for hva du kan bidra med.

Mine tidligere artikler om 5 knagger eller prinsipper for vellykket lederskap viser kun deler av lederens portrett. Skal portrettet bli komplett så må medarbeideren oppleve at lederen tar hensyn til hans og hennes interesser. For å styrke forståelsen om hva lederskap er må vi også se på medarbeidernes syn på og forventninger til lederskapet.

Fire sentrale kjennetegn
En stor undersøkelse, med om lag 20.000 informanter på 4 kontinenter utført av Jim Kouzes og Barry Posner rundt 1990, fant fram til 20 karaktertrekk som de ansatte satte høyest hos ledere og som gjorde dem villige til å følge lederen i tykt og tynt. Jeg har valgt å fremheve og drøfte de 4 mest sentrale av de 20 karaktertrekkene.

Min hypotese er at disse funnene også har relevans i dag i 2021.

Undersøkelsens konklusjon:
Flest medarbeidere er villige til å følge lederen i tykt og tynt ut fra følgende 4 karaktertrekk:

1 Troverdig
2 Fremtidsrettet
3 Inspirerende
4 Kompetent

Hva betyr dette for lederen:

 1. Lederen er troverdig:
  Skal vi følge lederen må lederen være verdig vår tillit; vi må være trygge på hennes/hans integritet. Det er kanskje et tankekors at nær 9 av 10 av informanter i undersøkelsen vil at deres ledere fremfor alt skal være troverdige. (Det burde være selvsagt).

Kan det være at for mange medarbeidere opplever at lederne har doble eller skjulte motiver/agendaer?

Lederens oppfølging i adferd og handlinger avgjør — ikke utsagn og ord.

Forsvarer du bestemte verdier med dine utsagn, men handler i strid med disse oppnår du ingen tillit.

Legger du til rette for relativt rigide kontrollrutiner er det
vanskelig å bli trodd på  når du samtidig hevder at du stoler på folk.

Troverdighet er forbundet med verdier og etikk og vi har tillit til mennesker som bekjentgjør sine verdier og prinsipper — og står fast på dem. Det gir forutsigbarhet og trygghet og lederen troverdighet.

 1. Lederen er fremtidsorientert:
  En visjon er det magnetiske nord som gjør det mulig å stake ut kursen.

3 av 4 av informantene valgte evnen til å se fremover som en viktig egenskap hos lederen.

Vi er opptatt av å ha fått en retning å bevege oss etter og som er hensiktsmessig for bedriftens fremtid. Evnen til å forestille seg fremtiden, enten vi kaller dette visjon, en drøm, et kall, et mål eller et personlig program; lederen må vite hvor han vil om han skal ha noe håp om å få andre med seg på reisen.

Det er for øvrig stort samsvar her mellom lederes oppfatning og ansattes oppfatning: Når ledere ble spurt om hvilke egenskaper en god leder først og fremst bør ha, så svarte de: en lederstil preget av troverdighet og integritet — og en lederstil preget av en langsiktig visjon og en klar kurs for virksomheten”.
Å være fremtidsorientert betyr mao ikke å ha magiske evner eller se i en krystallkule: Det er mer jordnært enn som så — det betyr ganske enkelt at lederen setter retningen og de mål som avdelingen, bedriften, konsernet, organisasjonen er villige til å arbeide mot.

 1. Lederen er inspirerende:
  Vi venter at ledere skal drive oss frem med ros og oppmuntring. Lederen skal være begeistret, energisk og positiv med hensyn til fremtiden. Det er ikke nok at lederen har en drøm eller visjon, lederen må kunne formidle denne slik at vi blir villige til å jobbe hardt for å realisere den. Når ledere gir liv til de ansattes drømmer og håp er det lettere å få deres støtte.

Selv om en leders glød og energi ikke kan forandre de ansattes arbeidssituasjon noe særlig, er de ingen tvil om at lederens positive holdning vil bidra til å gjøre arbeidet deres mer meningsfullt.

 1. Lederen er kompetent
  Vi må tro at lederen er i stand til å lede oss mot målet før vi vil være villige til å jobbe hans mål. Vi må tro at lederen er dyktig og effektiv. Tror vi på hans evner til å lede vil vi slutte opp om hans visjon..

Kravet til lederkompetanse vil variere avhengig av ledernivå og kontrollspenn

Verdiskapende kompetanse
Skal lederen føre en virksomhet gjennom forandringer og beslutninger som påvirker alle — bør han kjenne bransjen og driften ut og inn — han må skape en eller annen form for verdi.

Det er en trend at ledere må ha større teknisk — operativ kompetanse i dag — enn tidligere. Du behøver ikke være dataingeniør som leder i en høyteknologivirksomhet, men du bør minst forstå de forretningsmessige konsekvenser ny datateknologi har for bedriften.

Selv om lederen i en tjenesteytende virksomhet ikke har kundekontakt, må lederen allikevel ha svært høy kompetanse som kunderådgiver. Vi kan kalle denne kompetansen for verdiskapende kompetanse.

Undersøkelsen antyder m.a.o. en markert retning og svarene er interessante og bør ha noen konsekvenser for hva virksomheter ser etter når de velger sine nye ledere også i 2021.

Reflekter gjerne noen minutter og noter gjerne dine refleksjoner eller kommentarer

Fint om du liker, kommentarer og deler.
Den som deler med sitt nettverk gir det andre anledning til å reflektere over eget lederskap.

#lederskap
#forventninger
#troverdighet
#inspirerende
#kompetent