Piet Hein sa det slik:
”Den som ønsker å forbedre verden kan med hell begynne i dens sentrum – og starte med seg selv”

Dette er fjerde artikkel om Godt Lederskap, skrevet for deg som ønsker mer ballast i ditt lederskap.

En ledertittel er noe du får, fortjent eller ufortjent, men det er kun gjennom egen adferd at du kan vinne andres respekt. Du vinner best andres respekt gjennom enkle handlinger som skaper styrke og fremdrift.

Som en leder sa –” jeg kan ikke tenke meg å spørre andre om å gjøre noe jeg selv ikke er villig til å gjøre først”. Lederen går foran med et godt eksempel.

Du handler og velger i tråd med dine overbevisninger. Og for å være et godt forbilde må du ha avklart egne verdier og prinsipper som du  kan prøves på. Men å snakke om verdier er ikke nok og det forventes at lederen kjemper for sine verdier og prinsipper.

Vellykkede prosjekt er alltid et resultat av mer enn begeistring, det kreves hardt arbeid, utholdenhet, kompetanse og et våkent øye for detaljer og for dette tenger du en plan. Du må styre prosjekter langs en kurs du har staket ut på forhånd, vurdere fremgang, gi informasjon og tilbakemeldinger, sørge for å holde tidsfrister, passe på budsjettrammer og innføre nødvendige korrigerende tiltak.

Det finnes kun viktige oppgaver i en virksomhet firma med visjon: å bli best.

For å styrke de medarbeidernes engasjement på lang sikt må lederen konsentrere seg om små seire  som gir de medarbeiderne tro på at de kan mestre større utfordringer. Lag derfor prosjekter der resultatene er målbare for å det gir medarbeiderne tid å få synlige resultater og fordi det er gjør det lett å sette inn korrigerende tiltak på rett tidspunkt.

For å kunne feire seire så må vi vite hva vi har oppnådd – vi må kunne måle det som blir gjort. Har de medarbeiderne ikke gode nok metoder må lederen kunne bistå for å utvikle målemetoder. I en vellykket snuoperasjon på en bilfabrikk i England utviklet verktøysjefen en enkel målemetode for å registrere kvaliteten på bilene: ” arbeiderne fikk i oppgave å notere eller avmerke hver feil de fant etter hvert som bilene passerte på samlebåndet.” Etter fem timer var det avmerket over 1000 feil på hovedtegningen. På spørsmål om hvor de skulle begynne å rette  feil foreslo medarbeiderne det området hvor det var tettest med merker – for der mente de at de kunne  oppnå best resultat. Dette var det motsatte av hva ledelsen foreslo. Ved å benytte medarbeidernes forslag  bidro til å redusere antall feil med om lag 70% og fordoble produktiviteten i bilproduksjonen. Andre undersøkelser har også påvist at målinger og tilbakemeldinger er avgjørende for å forbedre resultatet.

Små prosjekter gir små seire og oftere anledning til å markere seirene og det styrker motivasjonen og engasjementet.

Mange virksomheter i næringslivet har fjernet ”skipsklokka” fra salgskontoret. Denne ble tidligere benyttet hver gang en ordre gikk i boks. Alle styrtet ut for å høre når den klang.  En seier , stor eller liten, varer kun til neste gang. Det styrker selvfølelsen, det korte øyeblikket det varer å kunne annonsere egne  seire. Andre vil bli inspirert til å stå på for å kunne være neste mann. Få derfor ”klokka” tilbake i salgskontoret!

Kartlegginger og egenvurderinger er et sterkt virkemiddel for å avdekke noen forbedringsområder

For å vite om du som leder handler i tråd med egne verdier og prinsipper kan du sikre deg tilbakemeldinger. Dette kan du gjøre på flere måter. Skriftlige kartlegginger kan ofte være nyttige, men bør nok suppleres med andre metoder. Sørg for å få avklart dine forbedringsområder og lag konkrete planer for hva og hvor og hvordan skal bli bedre. Å ha en kritisk venn eller mentor kan bidra til å holde fokus på dine forbedringsområder som  leder.

I en kartlegging gir du de ansatte anledning til å rangere deg ut fra en del valgte påstander.
Som egenvurdering betyr du selv gjennomfører samme rangering:

Instruksjon:

Jeg  gjentar for ordens skyld  at du skal svare ut fra din opplevelse eller oppfatning.

Ta stilling til følgende utsagn.  (Rangèr påstandene på en skala fra  1 til 7, sett ring rundt ett av tallene)

  1. Lederen er  opptatt av  mål og resultater 

      1                    2                       3                        4                          5                       6                          7

    helt uenig                                                                                                                              helt enig

 

  1. Lederens personlige mål   for  å  arbeide i   virksomheten  er kjent

     1                    2                       3                        4                          5                       6                          7

    helt uenig                                                                                                                              helt enig

 

  1. Lederen er opptatt av å utvikle  virksomheten  som organisasjon .

    1                    2                       3                        4                          5                       6                          7

    helt uenig                                                                                                                              helt enig

 

  1. Lederen   motiverer til lagarbeid

     1                    2                       3                        4                          5                       6                          7

      helt uenig                                                                                                                              helt enig

 

  1. Lederen samarbeider aktivt og konstruktivt med alle ansatte

      1                    2                       3                        4                          5                       6                          7

      helt uenig                                                                                                                              helt enig

 

  1. Lederen gir de ansatte handlefrihet

    1                    2                       3                        4                          5                       6                          7

    helt uenig                                                                                                                              helt enig

 

  1. Lederen ser etter muligheter i vanskelige situasjoner

     1                    2                       3                        4                          5                       6                          7

    helt uenig                                                                                                                              helt enig

 

osv, osv,……

Utfordringene strømmer på når det er et stort gap mellom lederens og medarbeidernes rangering, og et mulig gap i deres innbyrdes rangering av deg. Av de lederne som har gjennomført slike kartlegginger har jeg utelukkende positive signaler på at det har vært nyttig tilbakemeldinger og en realitetsorientering de har hatt stor nytte av i sin lederutvikling.

Har du en skriftlig personlig visjon?

En personlig visjon eller en personlig formålsparagraf er et verktøy for å sette en kurs for å  styrke muligheten for å nærme deg det du selv ønsker å være for andre.

Du kan selve forme din fremtid:

Du kan bestemme deg for hvordan du  ønsker å bli oppfattet av andre; kunder, kolleger, ledere, medarbeidere, familie og venner . Du bestemmer retningen og  hva det betyr for deg å nå dine mål.  Lag en oversikt over hvordan du ønsker å bli opplevd som en god ektefelle, en kjærlig forelder og en troverdig leder,  da blir det din visjon eller din personlige formålsparagraf. Noe å strekke seg etter trenger nok du også! Da trenger du kun en oversikt over hva du må gjøre for å nærme deg dine mål.

General Schwartskopf (kjent fra krigen mot Irak) svarte på spørsmålet om hva han ønsket som ettermæle på sin gravstein. Han svarte umiddelbart: ”Han var en god familiefar, en god soldat og tro mot sitt land”.

Han er en kjent strateg og du er sikkert enige om at han, med dette har satt seg noen mål både i og for sitt liv.

Menneske- og verdisyn

Det er antagelig få som har nedfelt sitt menneskesyn på papiret, men jeg har virkelig gjort et forsøk. Det har gitt meg et stort forsprang når noen spør om mitt syn på andre, og hva som skal til for å hente ut deres muligheter og ubrukte resursser. Disse eksemplene skrev jeg for ca 25  år siden og jeg har ikke hatt behov for noen revisjon etter det. Det viktigste for meg er å bli utfordret dersom noen mener det ikke stemmer. Til nå har ingen ufordret meg.

Ser du verdien for deg selv kan du jo benytte anledningen til å skrive et par eksempler på ditt menneskesyn.

Sum et par minutter og noter dine kommentarer.

Din respons blir satt stor pris på!
Håper du kan tenke deg å kommentere eller stille spørsmål

Del gjerne med andre som du tror kan ha glede av å følge disse artiklene.

Reisen fortsetter neste gang med det siste av de 5 prinsippene for å utvikle godt lederskap:

Lederen oppmuntre hjertet:

Noe av den best bevarte hemmeligheten til fremgangsrike ledere er kjærlighet: De er glade i å lede, glade i dem som gjør jobben sin, glade i det bedriften produserer og glade i dem som bruker det bedriften produserer. Evnen til å lede har sitt utspring i hjertet, ikke  i hodet.