Mitt innlegg om Godt Praktisk Lederskap er i hovedsak en drøfting rundt 5 sentrale prinsipper for bedre lederskap. innlegget er ikke ment som en oppskrift på lederskap, men heller en beskrivelse av hva lederen bør ha som ballast av verdier og refleksjoner; mao. greit å ha i sekken som leder eller når han eller hun går ut i verden for å lede andre.

Det følgende er litt som en oppsummering og mer som en antydning av veien til å utvikle godt praktisk lederskap. 

Et grunnleggende prinsipp for lederskap:

Når vi tror på budbringeren — tror vi på budskapet  

Ærlighet og troverdighet er med andre ord selve fundamentet for alt lederskap:

Informanter i noen store undersøkelser ble spurt om hva som kjennetegner troverdige ledere.
De mest vanlige svarene var:

– De viser i praksis det de sier.
– Det er samsvar mellom ord og handling
– De gjør det de sier de vil gjøre.

Hva du gjør — overdøver det du sier, spesielt hvis det ikke er samsvar mellom dem. Og den som ikke har samsvar mellom ord og handling kalles i verste fall en hykler.

Medarbeideren må fremfor alt tro på sin leder. Du må tro at du kan stole på det han sier, at lederen vil gjøre det som sies, og er oppglødd med hensyn til kursen som er lagt og  har den kunnskapen og evnen som kreves for å lede.

Den troverdige lederens vil oppleve dette når medarbeiderne:
– Stolt forteller hvor de jobber
– Gir uttrykk for en sterk lagånd
– Gir uttrykk for at deres personlige verdier samsvarer med virksomhetens    verdier
– Gir uttrykk for at opplever seg knyttet til virksomheten
– Identifiserer seg med bedriften

Lederen med liten troverdighet opplever at medarbeiderne:
– Sluntrer unna og bare jobber når noen holder øye med dem
– Opplever penger som eneste motivasjonsfaktor
– Sier positive ting om bedriften på jobben, men kritiserer den privat
– Opplever at de ikke blir verdsatt for arbeidet de gjør
– Ser seg om etter andre jobber hvis bedriften får problemer

Dette er virkelig sentralt, fordi uten troverdighet hos lederen reduseres medarbeiderens lojalitet, engasjement og produktivitet.

Det er dog noen paradokser:
Fremtidsorienterte ledere utløser motstand fra de som ikke er enige med lederens syn på fremtiden. Dette gjelder også ledere som tar klare valg og tar klare standpunkt i viktige spørsmål — de kan oppfattes som mindre troverdige hos de som ikke ønsker å ta standpunkt i viktige spørsmål og disse vil kunne prøve å reise tvil om lederens troverdighet.

For å tro på den fremtiden lederen beskriver, må du tro på lederens pålitelighet, ekspertise og evne til å skape forandringer. Men lederskap er ingen popularitetskonkurranse. Derfor må ledere må lære seg å leve med motstand.

I gode tider har folk mer tillit til sin leder. Når tidene blir vanskelig, synker tilliten og ansatte med et optimistisk og positivt syn på livet har større tillit til ledere enn kynikere.

At vi har fått omveltninger omtrent på alle områder har bidratt til å svekke folks tillit til ledere på alle plan i samfunnet. Skandaler av økonomisk og politisk art i vår tid kan også være en forklaring. At det fremsettes påstander om at kanskje mer enn 50% av ledere oppleves som dårlige ledere gjør dette ytterligere problematisk.

Uansett ytre forhold er troverdighet en av de vanskeligste egenskaper en leder kan skaffe seg (det gjelder selvsagt også for en medarbeider). Det er også den skjøreste. Lederen må gradvis gjøre seg fortjent til den — det kan ta måneder og år og den kan mistes på et øyeblikk. Noen har en tabbekvote, men den varer ikke evig. Har du først mistet troverdigheten så er det umulig å vinne den tilbake.

Jeg kartla for en del år siden en leder i en virksomhet og fikk bekreftet at hans troverdighet sto til stryk. Jeg hjalp ham å avdekke årsaken slik at han kunne forstå det og akseptere at det ikke var noen måte å rette det opp. Han skiftet raskt arbeidsplass

Troverdighet gir handlingsrom for utøvelse av godt lederskap.

Relevante evalueringer, med jevne mellomrom, kan hjelpe deg å avklare hvor mye handlingsrom dine ansatte gir deg.

Lederskap dreier seg om å ha et godt fundament for samarbeid.
Uten tilhengere, uten personer som støtter og tror på deg, er du alene og du er ikke i stand til å lede noen noe som helst sted — og uten ledere har ikke ansatte noen som kan tenne deres glød og ingen eksempler å følge og intet kompass som staker ut kursen. For å kunne definere lederskap må vi forstå dette samarbeidsforholdet.

Ledelse er ikke en posisjon; det er en kunstart som krever at kunstneren hele tiden opptrer — til dette har han et er et knippe utfordringer eller metoder og adferdsmønstre.

Ansatte er villige til følge ledere som er engasjert i en prosess. Lederen blir ingen god leder uten viljen til å utøve lederskap: og at godt lederskap eller fundamentet for god ledelse kommer innenfra.

Definisjonen av lederskap blir etter det jeg foran har sagt:

Lederskap er lederens bevisste vei- og verdivalg som fundament for kunsten å få andre til å ønske å jobbe hardt for å nå felles mål

5 ord er spesielt viktig her: …… få andre til å ønske  ……. Uten disse ordene blir lederskap noe helt annet. Da forsvinner valg, indre motivasjon og indre ønske.

Belønninger og trusler har fått folk til å handle i mange år; løfter ommer lønn, bonus, forfremmelse, gode attester, trusler om sparken, rapporter og lignende.

Tenk deg at alle som jobber for deg er der frivillig: de er der fordi de selv vil. Etterspurte folk kan som regel velge og vrake i jobber.  

Hva slags forhold må du tilby for å få folk til å jobbe i din bedrift og hva må du gjøre for å få dem til å yte sitt beste og for å bli lojale?

Skulle det være forskjell på godt og dårlig lederskap, må det være om du får folk til å gjøre ting eller ønske å gjøre ting..

5 prinsipper som ballast for å  utøve bedre lederskap
Jeg vil  forsøke å gjenskape et (noe ufullstendig) bilde av lederens og hans utfordringer ved en repetisjon av de tidligere nevnte fem prinsipper som beskriver lederskap:

1. Lederen utfordrer prosessen
– venter ikke- men tar initiativ der og da.
Lederen søker muligheter til å fornye, vokse og forbedre seg og sin            organisasjon, eksperimenterer, tar sjanser og lærer av feil

2. Lederen skaper en felles visjon
– 
og samler medarbeiderne om felles mål
Lederen ser for seg en oppløftende og bedre framtid og lederen involverer de ansatte i en felles visjon ved å appellere til deres verdier, interesser, håp og drømmer

3. Lederen gjøre andre i stand til å handle
— alene og i team
Bygger opp tillit og setter klare mål for kontoret, avdelingen, virksomheten,
og gir fra seg makt, gir valgmuligheter, driver opplæring, delegerer ansvar og gjør folk synlig

4. Lederen går foran med et godt eksempel 
— med små skritt
Sett eksempel ved egen adferd i tråd med egne verdier, ved å synliggjøre små skritt og vinne små seire

5. Lederen oppmuntrer hjertet
– glad i å lede, glade i medarbeiderne, glade i det virksomheten produserer og glade i dem som bruker det bedriften produserer.

Noen eksempler på hvordan du kan praktisere dette:
a. Benytt enhver anledning til å gi konstruktiv tilbakemelding (ros og ris)
b. Lag din personlige formålsparagraf og annonserer den i en beskrivelse     av du hvordan  ønsker å bli oppfattet av: ektefelle, barn, familie, venner, kolleger, kunder og andre
c. Avklar dine verdier og ditt menneskesyn ved å beskrive de  prinsipper styrer du ditt liv og  din jobb etter.
d. Lag mål og aktiviteter med tidsfrister for din egen utvikling som leder
e. Visualiser ledersituasjoner og øv mentalt på hvordan du vil opptre i disse.
f. Sørg for hensiktsmessig tilbakemelding fra dine omgivelser

Avslutningskommentarer:
Begrepene ledelse og lederskap mangler gode og entydige definisjoner og ses ofte på som det samme.

Jeg har i min fremstilling forsøkt å skille begrepene noe fra hverandre.

Ledelse i følge Grøholt, 1984:15:
”Ledelse er målrettet, problemløsende samspill som foregår på en aktiv ogbevisst måte.” 

 
Min valgte definisjon er:
Lederskap er de bevisste valg av verdier, egenskaper og prinsipper som lederen har som  sitt fundament for å utøve ledelse i det daglige.

Jeg ønsker at innlegg kan bidra til et godt fundament og et verdifullt bidrag til utvikling av godt lederskap og god ledelse i offentlig og privat sektor.

Jo flere som leser og deler i sitt nettverk, kan bidra til fruktbare samtaler på arenaer for ledere og medarbeidere – hver for seg og på fellesarenaer.

Les gjerne mer her: https://stabstrategi.no

For deg som ønsker drahjelp, ta kontakt per@stabstrategi.no.

Lykke til!